• Skriv ut

Det ekonomiska läget i landstinget

Mer information om landstingets ekonomiska läge kommer att presenteras efterhand.

4 juni 2013

Månadsrapporten för april 2013

Månadsrapporten för april visar på att verksamheten fortsatt går minus. Det beror framför allt på högre kostnader för bemanning såsom ökade jouruttagbetalningar, hyrläkarkostnader och vård vi köpt av andra landsting. En bedömning utifrån april månads rapport är att Landstinget Kronoberg för helåret 2013 gör ett minusresultat på 36 miljoner kronor.


13 maj 2013

Delårsrapporten för månaderna januari till och med mars visar att landstingets hittills samlade ekonomiska resultat för året uppgår till plus 2 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2013 visar just nu ett resultat på minus 26 miljoner kronor inklusive intäkt för försäljning av fastighet.

Den ökade efterfrågan håller i sig, vilket innebär fortsatt ökade kostnader för bemanning och den köpta högspecialiserade vården. Samtidigt upprätthåller landstinget en fortsatt god tillgänglighet.

Kostnadssänkningar enligt handlingsplan

Landstinget har ett budgeterat resultat för 2013 på plus 20 miljoner kronor. För att nå dit måste de dagliga kostnaderna minska så att de matchar intäkterna. Kostnaderna behöver sänkas med 220 miljoner kronor. I delårsrapporten för mars är bedömningen att landstinget kommer klara 140 av de 220 miljoner kronorna under 2013.12 februari 2013

Landstinget Kronoberg har fina verksamhetsresultat och god tillgänglighet, men behoven av vård ökar och de ekonomiska resurserna växer inte i samma takt. Framför allt har kostnaderna ökat för köpt högspecialiserad vård, bemanning (framför allt hyrläkare) och läkemedel inom slutenvården. Den ökade kostnadsutvecklingen har gjort att Landstinget Kronobergs ekonomiska resultat för år 2012 är minus 53 miljoner kronor.

I resultatet ingår engångsintäkter på 94 miljoner kronor. Det innebär att den ordinarie verksamheten istället har ett resultat på minus 147 miljoner kronor. Engångsintäkterna består av en återbetalning av tidigare premier från AFA Försäkring på 63 miljoner kronor, och 31 miljoner kronor i realisationsvinster vid försäljning av fastigheter.

Under 2012 har efterfrågan på vård ökat och vi har tagit emot fler patienter än under 2011. Trots det ökade trycket och det ökade behovet av vård har vi kunnat genomföra en god vård och även behållit en god tillgänglighet för våra patienter.

Läs mer i landstingets bokslutskommuniké

Handlingsplan för ekonomi i balans
Landstingets verksamheter har planerat omfattande kostnadssänkningar i verksamhetsplanerna för 2013. Men med anledning av höstens försämrades resultat beslutade landstingsstyrelsen, i november, att fastställa föreslagen handlingsplan för en ekonomi i balans. Målet är att alltid prioritera de åtgärder som påverkar patienterna minst och att åtgärderna ska vara långsiktiga och hållbara över tid. Handlingsplanen innehåller följande åtgärder:

  • Effektivare upphandling av alla varor och tjänster 
  • Minskade kostnader för bemanningsföretag 
  • Översyn av bemanningsstrukturen 
  • Inga merkostnader för att uppfylla vård- och behandlingsgarantin 
  • Effektivare sommarplanering 
  • Undersöka möjligheter till alternativa driftformer 
  • Införande av nya läkemedel och behandlingsmetoder måste vara fullfinansierade

Dessutom ska centrumorganisationen utvärderas utifrån ledning, styrning, administration och ekonomi och målet för tillgängligheten för patienter som omfattas av vård- och behandlingsgarantin är justerat till 0 - 7 - 90 - 90 (dagar) för all verksamhet utom barn- och ungdomspsykiatrin.

I slutet av 2012 ökade kostnaderna mer än beräknat. För att klara budgeten för 2013 med ett positivt resultat på 20 miljoner kronor krävs nu åtgärder motsvarande 220 miljoner kronor. I januari 2013 kompletterades handlingsplanen med ytterligare åtgärder, bland minskade rese- och konferenskostnader.

För att säkerställa att kostnadseffektiviseringana genomförs inom hela Landstinget Kronoberg har landstingsledningen slutit överenskommelser med samtliga centrumchefer där kostnadseffektiviseringar per centrum redovisas.

Innehållsansvarig: Maria Granath
Uppdaterad av: Stina Solin 2013-06-04 12:52

Mer information