• Skriv ut

Trombocythämmande medel

Enhet: Tandvårdscentrum Visa huvudet
Giltigt från: 2013-11-01
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Allmänt

Tromboembolisk sjukdom medför morbiditet (sjuklighet) och mortalitet(dödlighet) vilket ofta motiverar behandling med blodförtunnande medel. Antalet patienter med blodförtunnande behandling har ökat starkt under den senaste 10 års perioden och omfattar nu ca 1procent av Sveriges befolkning. Genomsnittsåldern är 70 år och ca 70 procent i åldern över 65 år tar ASA. Djup ventrombos (DVT), förmaksflimmer, förekomst av hjärtklaffproteser och stroke är exempel på tillstånd som kan medföra antikoagulantiabehandling.(ak)

Orsaker till störningar i primära hemostasen

 1. Trombocytopeni - trombocytbrist.
  - Nedsatt produktion av trombocyter.
  - Toxisk påverkan av vissa läkemedel eller maligna sjukdomar.
  - Ökad destruktion av trombocyter.
  - Autoimmuna sjukdomar ex Idiopatisk trombocytopeni (ITP).
 2. Trombocytopati - dålig trombocytfunktion.
  - Läkemedel: ASA ex Treo, Magnecyl, Trombyl. NSAID ex Ipren, Ibumetin, Voltaren.
  - Naturläkemedel: Johannesört.


Hemostasprocessen

Primär hemostas Bildandet av trombocytplugg Trombocyter blodkärlsvägg
Koagulation sek. hemostas Bildandet av fibrinnät 13 koagulationsfaktorer
Fibrinolys Upplösning av fibrinnät Enzymet plasmin

 

Blodförtunnande farmaka inom sjukvården

 • Orala antikoagulantia ex Acetylsalicylsyra (ASA) och antivitamin- K-medel (AVK) ex warfarin (Waran), dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) och apixaban (Eliquis)
 • Parenteral* administrering ex heparin eller lågmolekylärt heparin som Fragmin, Klexane och Arixtra
 • Tillförsel av ett läkemedel varvid näringsupptaget inte sker via tarmen ex upptag intramuskulärt, subkutant eller intravenöst.

Proppförebyggande behandling

Trombocytaggregationhämmande preparat är tillexempel:

 • Trombyl
 • Brilique
 • Clopidogrel (Tidigare Plavix)
 • Efient

Det föreligger en ökad blödningsrisk även under behandling med:

 1. Acetylsalicylsyra ex Trombyl och Treo
 2. Persantin
 3. NSAID ex Diklofenak, Ibuprofen, Naproxen

Tandextraktioner kan i normalfallet utföras under pågående behandling med dessa läkemedel.

Kombinationsbehandling med Trombyl och clopidogrel/Brilique

Behandlingen med Trombyl kan vara livslång medan Clopidogrel/Brilique är en tidsbegränsad behandling under högst 12 månader. Kan dock vara livslång vid ASA-allergi. Kombinationsbehandlingen ges vid en nyligen genomgången hjärtinfarkt och efter PCI-behandling. Tandbehandling bör undvikas 3 månader efter genomgången hjärtinfarkt.

Tandextraktioner kan i normalfallet utföras under pågående behandling med dessa läkemedel.

Persantin

Persantin ökar blödningen begränsat och behöver inte sättas ut inför tandextraktion.

Trombyl

Trombyl behöver i normalfallet inte sättas ut.

Vid höga doser acetylsalicylsyra som ex Trombyl 320mg x1 bör man överväga att tillfälligt upphöra med denna behandling under en vecka före planerat ingrepp. Patientens ordinarie läkare skall kontaktas.

Lågmolekylärt Heparin

Lågmolekylärt heparin används vid trombosprofylax och kan sätts in vid behov i stället för Waran eftersom halveringstiden är kortare. Lågmolekylärt heparin har mindre risk för postoperativa blödningar främst beroende på den kortare halveringstiden. Avvakta med tandextraktion minst 12 timmar efter injektion av lågmolekylärt heparin.
Exempel på lågmolekylärt heparin är Fragmin, Innohep och Klexane.


Uppdaterad av: Veronika Asp Lockby 2014-12-04 10:24