• Skriv ut

Vårdöverenskommelser mellan ögonkliniken och primärvården

Enhet: Gemensamt primärvård, Ögonkliniken Visa huvudet
Giltigt från: 2011-06-22
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Rekommenderad arbetsfördelning mellan ögonkliniken och primärvården i Landstinget Kronoberg

Innehåll

Remiss till ögonmottagning bör innehålla
Remissvar bör innehålla
Akutremiss
Halvakut remiss
Ögonpatienter för primärvården

Remiss till ögonmottagning bör innehålla
· Diagnos/frågeställning.
· Anamnes. Vilka besvär har patienten?
· Hur länge har besvären varat?
· Plötslig debut eller successivt insättande? (Viktig upplysning.)
· Synskärpa, höger och vänster var för sig, med aktuella glas, obs! ej   
  läsglas.
· Status, t ex konjunktival eller ciliär injektion, variga ögon m m.
· Aktuell medicinering. Ange om patienten har apodos. 

Om patient söker p g a sämre syn som kommit successivt skicka denna först till optiker.

Remissvar bör innehålla
· Svar på frågeställningen, på ett begripligt språk och utan en massa 
  förkortningar.
· Uppföljning
  a: Hos ögon- eller distriktsläkare?
  b: Lämplig tid för återbesök om det ska ske i närsjukvården.
  c: Förslag till fortsatt behandling.

Akutremiss
· Akut synnedsättning, ensidig eller dubbelsidig, med eller utan smärta.
· Rejäl värk, rodnad, med eller utan ljusskygghet, speciellt vid ensidighet.
· Hastigt påkommande dubbelseende eller andra neurologiska symtom.
· Ridåfenomen eller andra defekter i synfältet. 
· Blödning i ögats främre kammare.
· Misstänkt perforationsskada (Obs! Anamnesen sten mot sten, metall mot
  metall, etc).
· Frätskada orsakad av främst lut. (Obs! Omedelbar riklig sköljning med
  vanligt vatten).
· Grövre trauma, eller ytlig skada som inte läker på 1-2 dygn.

Halvakut remiss (man vill ha bedömning icke samma dag men inom 1 v)
· Snabb synnedsättning med krokiga linjer.
· Spädbarn med pupillförändring.
· Hastigt påkommen skelning hos barn.
· Prickar och blixtar för ögonen med kort anamnes.

Ring alltid för tidbokning när akut- eller halvakutremiss skickas!
Jourhavande ögonläkare ska kontaktas vid remiss utanför kontorstid! Ej sjukhusbunden jour!

BVC/Syntest vid 4-årskontroll, ögon CLV


Ögonpatienter för prmärvården

Allergiska konjunktiviter
Infektiösa konjunktiviter
Ögonlock
Vaglar (hordeolum)
Torra ögon
Rinnande ögon
Ospecifika konjunktivala besvär
Slipgrad
Kontaktlins (KL)
Klorokin
Ögonläkmedel

Allergiska konjunktiviter
· Symtom: Klåda dominerar.
· Behandling: Se läkemedelskommitténs rekommendation lokalt och
  systemiskt. Vid uttalad chemos eller utebliven effekt på ovanstående
  behandling skickas remiss till ögonläkare.
· Obs! Ögondroppar med kortison ska endast ordineras av ögonläkare.

Infektiösa konjunktiviter
· Symtom: Konjunktival kärlinjektion, var vid bakteriell genes.  
· Behandling: Tvätta med ljummet vatten några gånger dagligen. Om ej
  bättre på 1 vecka ge Fucithalmic x 2 eller Chloromycetin-droppar x 5.
  Använd ej ögonkopp!
· Obs! Ibland förenat med otit hos små barn.
· Remiss vid terapisvikt (1 v beh) och vid eventuella korneala förändringar.

Ögonlock
· Ptos: Hela ögonlocket hänger så att övre ögonlockets kant ligger lägre än
  normalt. Remiss skickas vid nytillkomna tillstånd eller om pupillen skyms.
· Dermatochalasis: Hudöverskott på övre ögonlocket opereras normalt ej.
· Xantelasmata opereras normalt ej.

Vaglar (hordeolum)
· Symtom: Akut debut, rött, svullet och ömt ögonlock.
· Behandling: Varmt omslag, ev lite massage. Ge antibiotikasalva i 2 veckor
  om ögat är varigt. Avvakta med remiss, läker ofta spontant.
· Vid abscessbildning (sällsynt) ska patienten till ögonläkare.
· Vid inkapslat hordeolum (chalazion) som varat mer än 6 månader remiss
  till ögonläkare för operation.

Torra ögon
· Symtom: Skav, irritation, ibland paradoxalt tårflöde.
· Ofta generellt torra slemhinnor. Överväg Sjögrens syndrom!
· Behandling: Tårsubstitut utan konserveringsmedel. (Receptförskrivning
  endast till patienter med fastställt sicca-syndrom.)
  Preparatöversikt

Rinnande ögon
· Att ögonen rinner vid blåst och kyla är normalt och inte behandlingsbart.
· Vid tecken på kroniska konjunktivitbesvär kan man försöka med
  tårsubstitut (Ej receptförskrivning!)
· Remiss vid misstänkt tårvägsstenos eller ögonlocksfelställning (skicka ej
  remiss om pat. absolut inte vill opereras).

Ospecifika konjunktivala besvär
· Symtom: Sveda, gruskänsla, torrhetskänsla, brännande känsla.
· Behandling: Försök med 
  a: Tårsubstitut, t ex Artelac, Viscotears etc Obs! Alltid (helst) utan
  konserveringsmedel. (Ej   receptförskrivning!)
  b: Vid utebliven förbättring överväg allergi. Antihistaminer lokalt x 2 i
  perioder om 1 vecka.

Slipgrad
· Behandling: Bedöva och skrapa bort om du behärskar tekniken. Ge
  antibiotikasalva i 3 dagar.
· Obs! Även rostringen ska bort. Om man inte får bort rostringen ge
  antibiotikasalva och remittera till ögonmottagningen nästa dag.
· Vid centrala eller djupa grader, eller andra svårigheter, skicka till
  ögonläkare.

Kontaktlins (KL)
· Aldrig kontaktlins i ett rött öga!
· Efter ögoninflammationer, ytliga grader m m bör det gå 1-2 besvärsfria
  veckor innan kontaktlinser åter kan användas och då efter noggrann
  rengöring.
· Observera att röda ögon kan orsakas av defekta linser.

Klorokin
Vid Klorokin-behandling ska synskärpa och färgsinne testas regelbundet.

Ögonläkemedel
Recept förnyas normalt av ögonläkare. Icke receptbelagda medel kan med fördel förnyas inom närsjukvården.


Uppdaterad av: Anna Egonsson 2013-02-20 11:14