• Skriv ut

S-CK

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin Visa huvudet
Giltigt från: 2005-09-06
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Medicinsk bakgrund
Kreatinkinas (S-CK) (EC 2.7.3.2) är ett enzym som griper in i muskulaturens energiomsättning genom att katalysera reaktionen

Kreatinfosfat + ADP ↔ Kreatin + ATP

CK förekommer i större mängd i skelettmuskelvävnad, hjärtmuskel och hjärnvävnad.

Kreatinkinas består av två subenheter, M (Muscle) eller B (Brain) med var sitt katalytiska site. Hjärtmuskelceller innehåller isoformerna MB och MM, skelettmuskulatur innehåller huvudsakligen MM och hjärna huvudsakligen BB, BB finns också i tarmvägg, prostata, tyreoidea och binjurar. Vid vissa muskelsjukdomar kan andelen CK MB i skelett-muskulatur stiga avsevärt. Med den använda metoden mäts samtliga isoenzymer. Vid cellskada sker ett ökat läckage av CK till blodbanan.

Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Provtagningsanvisningar
Serumrör med gel. Avskiljt serum/plasma i proppat rör kan förvaras 8-12 timmar vid 2-8°C och 4 timmar i rumstemperatur.

Analysprincip
CK (Kreatinkinas) bestäms med en enzymatisk metod, där CK i provet katalyserar överföringen av en fosfatgrupp från kreatinfosfat till adenosindifosfat. Det bildade ATP mäts genom två reaktioner som katalyseras av hexokinas och glukos-6-fosfatdehydrogenas, vilket resulterar i bildandet av NADPH från NADP.

                                CK   
Kreatinfosfat + ADP    →    Kreatin + ATP

                        HK
ATP + Glukos    →    Glukos-6-Fosfat + ADP

                                        G6PDH
Glukos - 6-Fosfat + NADP+    →     6 - Fosfoglukonat + NADPH

Absorbansens ökningstakt vid 340 nm, på grund av NADPH’s bildande, är direkt proportionell till provets CK-aktivitet. Metoden är baserad på IFCC rekommendationer.

Referensintervall

Kvinnor 0,60 – 3,5 µkat/L
Män 18 – 50 år 0,80 – 6,7 µkat/L
Män >50 år 0,70 – 4,7 µkat/L

Svarsrutiner
Analysen ingår i akutsortimentet.
Analysen utförs i regel rutinmässigt alla dagar.

Bedömning
Förhöjda värden ses vid muskelsjukdomar (ex Duchennes muskeldystrofi), akut muskel-nekros, myokardskada samt efter långvarigt muskelarbete och muskulära injektioner. Med stigande ålder sjunker CK-värdet. Makroformer av CK (komplex mellan CK och immunoglobuliner) kan förekomma och kännetecknas av konstant förhöjda S-CK-halter utan samband med sjukdom.

Ackrediterad analys: Ja

Uppdaterad av: Magnus Nilsson 2012-04-10 10:42