• Skriv ut

S-Bilirubin

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin Visa huvudet
Giltigt från: 2005-09-20
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Medicinsk bakgrund
Hemdelen i hemoglobin och andra hemhaltiga proteiner omvandlas i det retikuloendotelila systemet till vattenolösligt (okonjugerat) bilirubin. Det utsöndras till plasma och kommer där att bindas till Albumin. Vid passage genom levern tas bilirubinet upp av levercellerna och konjugeras där med glukoronsyra. Det konjugerade bilirubinet, som är vattenlösligt, utsöndras till gallgångarna och transporteras till tarmen där det av anaeroba bakterier omvandlas till ofärgade urobilinogener som sedan oxideras till brunröda urobiliner och sterkobiliner, vilket ger faeces dess normala färg.
I plasma förekommer normalt huvudsakligen okonjugerat bilirubin, men vid ocklusion av gallvägarna liksom vid skador på levercellerna läcker konjugerat bilirubin ut i blodet. Förhöjd koncentration av bilirubin i plasma medför att patienten blir ikterisk, d.v.s. gulfärgad, då nivåerna i plasma överskrider ca 50 µmol/L.
Levern har normalt god kapacitet att ta upp, konjugera och utsöndra bilirubin. Otillräcklig konjugering uppstår först vid massiv levercellskada. Om utsöndring av bilirubin blockeras kan plasmanivån flerdubblas inom ett dygn. Vid intakt leverfunktion återspeglar bilirubinnivån hemomsättningens storlek. Hos nyfödda stiger okonjugerat bilirubin under de första levnadsdagarna eftersom levern inte kan konjugera allt det bilirubin som frisätts vid den nyföddes ökade hemolys.
Analys av bilirubin är av intresse vid misstanke på ökad hemolys och lever-/gallvägssjukdom. Vid totalbilirubin inom intervallet 20-70 µmol/L kan en komplettering med bestämning av konjugerat bilirubin, s.k. direktreagerande bilirubin, vara av värde.

Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Provtagningsanvisningar
Serumrör med gel. Provet förvaras i skydd från ljus. Avskiljt serum/plasma i proppat rör kan då förvaras 7 dygn vid 2-8°C och 1 dygn i rumstemperatur.

Analysprincip
Med hjälp av en surfaktant frigörs Bilirubin från Albumin och på så sätt görs allt Bilirubin lösligt i reaktionsblandningen. Det totala bilirubinet reagerar i sur miljö med ett stabiliserat diazonium-salt 3,5-diklorfenyldiazonium-tetrafluoroborat (DPD) och bildar azobilirubin. Absorbansen vid 540 nm är proportionell till den totala bilirubin-koncentrationen.

                                           Koffein
        Totalt Bilirubin + DPD       →         Azobilirubin
                                         Surfaktant


Referensintervall

Barn < 2 dagar < 140 µmol/L
  2 – 3 dagar < 210 µmol/L
  3 - 6 dagar < 280 µmol/L
> 6 dagar – 18 år < 20 µmol/L
Vuxna 5 - 25 µmol/L

Svarsrutiner
Analysen ingår i akutsortimentet.
Analysen utförs i regel rutinmässigt alla dagar.

Bedömning
Ett förhöjt totalbilirubin innebär antingen lever/gallvägspåverkan eller ökad erytrocyt-omsättning. Ökad erytrocytomsättning förekommer bl.a. vid hemolytisk anemi, polycytemi, resorption efter inre blödning och B12-brist. Förhöjt totalbilirubin förekommer också vid konjugerings-defekter (t.ex. Gilberts syndrom och Crigler-Najjars sjukdom).
Lågt totalbilirubin ses vid anemier av hypoplastisk typ. Kvinnor har ca 10 % lägre bilirubinvärden än män. Dygnsvariation förekommer med nedgång på eftermiddagen till  50 % av morgonvärdet. Totalbilirubin ökar vid svält.

Ackrediterad analys: Ja

Uppdaterad av: Magnus Nilsson 2012-04-10 09:57