• Skriv ut

P-PSA, fritt

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin Visa huvudet
Giltigt från: 2007-04-02
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Medicinsk bakgrund
Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett kallikrein-serinproteas som produceras främst i prostatas körtelepitel och utsöndras i höga halter till prostatasekretet. PSAs funktion i sädesvätskan är att lösa upp den löst sammanhållna gelstruktur som bildas från könskörtlarnas sekret vid sädesuttömningen.
Normalt förekommer PSA endast i mycket låga halter i blodet. Ett ökat läckage av PSA ut i blodbanan ses vid t ex prostatacancer, godartad prostataförstoring (BPH) samt vid akuta inflammatoriska tillstånd.
I blodet förekommer PSA främst i komplex med α1-antichymotrypsin (ACT) och α2-makroglobulin. PSAs komplexbindning till α1-antichymotrypsin är extremt stabil. PSA finns även i en fri, icke komplexbunden men inaktiv form. Fritt PSA har en kort halveringstid i blodet, mindre än 1,5 timmar.
Fritt PSA analyseras som reflextest, dvs om totalt PSA är ≥3,0 µg/L utförs fritt PSA automatiskt. Svaren används endast för beräkning av kvoten fritt PSA/totalt PSA, när totalt PSA är mellan 3,0 och 10 µg/L.

Remiss
Kan ej beställas separat. Beställs automatiskt vid beställning av P-PSA.

Patientförberedelse
Prov för PSA bör tagas före rektalpalpation eller annan manipulation av prostata eller tidigast 3 dagar efter rektalpalpation.

Provtagningsanvisningar
Li-heparinrör med gel. Centrifugeras inom 4 timmar.
Centrifugerat prov kan förvaras 8 timmar i rumstemp och upp till
3 dygn i kyl. Vid längre förvaring frys.

Analysprincip
Fritt-PSA metoden är en enstegs enzymimmunoanalys baserad på ”sandwich”-principen. Provet inkuberas med ferromagnetiska kromdioxidpartiklar täckta med monoklonala antikroppar som är specifika för ett bindningsställe på fritt PSA och konjugatreagens (β-galaktosidasmärkta monoklonala antikroppar som är specifika för ett andra bindningsställe på PSA-molekylen). Under inkubationen bildas en sandwich bestående av partiklar, PSA och konjugat.. Obundet konjugat och analyt avlägsnas genom magnetisk separation och tvätt. Den sandwich-bundna β-galaktosidasen kombineras med det kromogena substratet klorfenolrött β-d-galaktopyranosid (CPRG). Hydrolys av CPRG frigör en kromofor, klorfenolrött (CPR). Färgförändringen som uppmäts vid 577 nm på grund av att CPR bildas är direkt proportionell mot koncentrationen av PSA som finns i patientprovet.

Referensintervall
Män: Fritt PSA: Saknas
        Kvot fritt PSA/totPSA >0,18.
 
Svarsrutiner
Analysen ingår ej i akutsortimentet.
Analysen utförs i regel rutinmässigt alla vardagar.

Bedömning
Sedvanliga bestämningsmetoder för PSA mäter både fritt PSA och PSAs komplex med α1-antichymotrypsin. Specifika bestämningsmetoder för fritt PSA finns också, och används framförallt i screening och för diagnostik.
PSAs komplex med α1-antichymotrypsin utgör mer än 80-85% av den totala PSA-halten i blodet vid prostatacancer. Vid benign prostatahyperplasi sjunker andelen komplexbundet PSA till ca 70-80%. Totala halten PSA i blodet är normalt låg (<4µg/L) och fritt PSA utgör samtidigt mer än ca 20% av den totala PSA-koncentrationen i blodet hos män utan prostatacancer.
Rektalpalpation ger ingen kliniskt betydelsefull ökning av den totala PSA-halten i plasma, men andelen fritt PSA stegras sannolikt kortvarigt.

Ackrediterad analys: Ja


Uppdaterad av: Magnus Nilsson 2013-11-25 08:07